Residences Central Winterberg

Algemene voorwaarden

Al onze voorwaarden op een rijtje.

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Residences Central Winterberg. later te benoemen als “Residences Central Winterberg”
  2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met Residences Central Winterberg een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie of andere faciliteiten.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Residences Central Winterberg wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
  4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Reserveringen
  1. Residences Central Winterberg neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
  2. Residences Central Winterberg behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
  3. Indien Residences Central Winterberg uw reservering in behandeling neemt, zendt Residences Central Winterberg u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Residences Central Winterberg.
  4. Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
  5. Tussen u en Residences Central Winterberg komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Residences Central Winterberg de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
  6. De overeenkomst betreft huur van accommodaties of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst
  1. Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Residences Central Winterberg niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Residences Central Winterberg om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Residences Central Winterberg uw wijzigingen accepteert, kan Residences Central Winterberg u wijzigingskosten in rekening brengen.
 4. In-de-plaatsstelling
  1. Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Residences Central Winterberg.
 5. Prijzen
  1. U bent aan Residences Central Winterberg verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Residences Central Winterberg (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Residences Central Winterberg het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
  2. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Residences Central Winterberg is verzonden.
  3. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 6. Extra kosten
  1. U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd.
 7. Betalingen
  1. Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 200,- dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huursommen meer dan € 200,- bedragen, dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van € 200,- vermeerderd met de administratiekosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Residences Central Winterberg.
  2. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Residences Central Winterberg uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Residences Central Winterberg als vermeld in de bevestiging van de reservering.
  3. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden, onmiddellijk na de ontvangst van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst op het park blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Residences Central Winterberg, dan dient u het (restant van het) reserveringsbedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Residences Central Winterberg u het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Residences Central Winterberg, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
  4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Residences Central Winterberg u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Residences Central Winterberg zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Residences Central Winterberg als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Residences Central Winterberg in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Residences Central Winterberg heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
  5. Residences Central Winterberg heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
 8. Aankomst en vertrek
  1. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
  2. Indien u de overeenkomst met Residences Central Winterberg voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en daarmee akkoord gaat, is Residences Central Winterberg steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
  3. Indien het gebruik van de accommodatie of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.
 9. Reglementen
  1. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Residences Central Winterberg voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Dit Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
  2. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Residences Central Winterberg de gasten niet onderbrengen.
  3. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
  4. Residences Central Winterberg behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
  5. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
  6. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
  7. De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Residences Central Winterberg.
  8. De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Residences Central Winterberg. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Residences Central Winterberg het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
 10. Huisdieren
  1. Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Residences Central Winterberg toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Residences Central Winterberg een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Residences Central Winterberg behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op het park te weigeren.
  2. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
  3. Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
  4. Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).
  5. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
  6. Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabbiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.
 11. Breuk, vermissing
  1. De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
  2. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Residences Central Winterberg en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
 12. Borgsom
  1. Residences Central Winterberg kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 500,- per accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Residences Central Winterberg gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
  2. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Residences Central Winterberg bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
  3. De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Residences Central Winterberg op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
 13. Annuleringskosten
  1. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd (conform het ANVR regime artikel 9 2b “annulering door de reiziger”).
  2. Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
  3. Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  4. Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  5. Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  6. Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  7. Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  8. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.
 14. Overmacht en wijzigingen
  1. In het geval Residences Central Winterberg al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
  2. Overmacht aan de zijde van Residences Central Winterberg bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Residences Central Winterberg, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
  3. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Residences Central Winterberg het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Residences Central Winterberg zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
 15. Opzegging
  1. Residences Central Winterberg heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
 16. Aansprakelijkheid
  1. Residences Central Winterberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit appartementkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op het park en/of de huur/het gebruik van accommodatie en of andere faciliteiten van Residences Central Winterberg, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Residences Central Winterberg of (één van) haar werknemers.
  2. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Residences Central Winterberg is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
  3. Residences Central Winterberg is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
  4. Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.
  5. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Residences Central Winterberg ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
  6. U vrijwaart Residences Central Winterberg voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
  7. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
 17. Klachten
  1. Ondanks de zorg en de inspanning van Residences Central Winterberg kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Residences Central Winterberg Reserveringsafdeling, Postbus 189, 6710 BD Ede. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
 18. Toepasselijk recht
  1. Op de overeenkomst tussen u en Residences Central Winterberg is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 19. Reisdocumenten
  1. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Residences Central Winterberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
 20. Algemeen
  1. Kennelijke druk en zetfouten binden Residences Central Winterberg niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
  2. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Residences Central Winterberg Reserveringsafdeling, afdeling Klantenservice, Postbus 189, 6710 BD Ede.
  3. Wij verlenen onze diensten altijd in overeenstemming met en in overeenstemming met de officiële eisen en eisen die gelden voor het verblijfspunt. Om deze reden kunnen er passende gebruiksvoorschriften of corona-gerelateerd zijn
   Gebruiksbeperkingen horen bij het gebruik. Let op de officiële vereisten op www.land.nrw

Inhoudsopgave

Boeken
Contact
Nieuwsbrief